1997/11/01

Siddis 1997

OSTER BRASS deltok i Siddis Brass i 1997 med Dir. Åge Torsvik
Program

1. Introduction Torstein Aagaard-Nilsen
2. Møtet Grieg
3. Springar 3rd mv. Helge Aarfly (Arr.)
4. Romance 2nd mv. Eric ball
5. Chalenging Brass Gilbert Vinter (Arr.)